fbpx
Dowiedz się więcej

Zasady użytkowania

Zasady użytkowania

Ness Services sp. z o. o.. zapewnia usługę online, która umożliwia użytkownikom pozyskiwanie aktywności na Instagramie w postaci komentarzy za pomocą aplikacji InstaGoGo („Witryna”). Prosimy o uważne przeczytanie poniższych warunków („Warunki”) i naszej Polityki prywatności, które można znaleźć na stronie www. Niniejsze Warunki regulują dostęp do Witryny, Usług i Zbiorowych Treści (zdefiniowanych poniżej) i korzystanie z nich oraz stanowią wiążącą umowę prawną między Tobą a InstaGoGo.

Zwroty są gwarantowane w ciągu 15 dni od zakupu produktu. Możesz poprosić o zwrot pieniędzy, pisząc do nas na adres support@instago.social i podając nam numer zamówienia (możesz go znaleźć w e-mailu). Mając numer zamówienia, możemy natychmiast rozpocząć proces zwrotu pieniędzy.

KLUCZOWE WARUNKI DOTYCZĄCE TREŚCI

„Treść” oznacza tekst, grafikę, obrazy, oprogramowanie, audio, wideo, informacje lub inne materiały.

„Treść InstaGoGo” oznacza Treść, którą InstaGoGo udostępnia za pośrednictwem Witryny lub Usług, w tym między innymi Treść licencjonowaną od strony trzeciej, ale z wyłączeniem Treści Użytkownika.

„Użytkownik” oznacza osobę, która kończy proces rejestracji konta InstaGoGo, zgodnie z opisem w sekcji „Rejestracja konta” poniżej.

„Treść członka” oznacza Treść, którą Członek publikuje, przesyła, publikuje, przesyła lub przesyła w celu udostępnienia za pośrednictwem Witryny lub Usług.

„Zawartość zbiorcza” oznacza zbiorczo Treść InstaGoGo i Treść Użytkownika.

Niektóre obszary Witryny (oraz dostęp do niektórych Usług lub Zbiorowych treści lub korzystanie z nich) mogą mieć inne opublikowane warunki lub mogą wymagać od użytkownika wyrażenia zgody i zaakceptowania dodatkowych warunków. W przypadku konfliktu między niniejszymi Warunkami i warunkami opublikowanymi dla określonego obszaru Witryny, Usług lub Zbiorowych treści, pierwszeństwo będą miały te ostatnie warunki w odniesieniu do korzystania z tego obszaru Witryny lub dostępu do niego. lub treści zbiorowych, stosownie do przypadku.

UŻYTKOWNIK POTWIERDZA I ZGADZA SIĘ, ŻE PRZEZ UZYSKANIE DOSTĘPU LUB KORZYSTANIA Z WITRYNY LUB USŁUG LUB POBIERAJĄC LUB PUBLIKUJĄC TREŚCI Z WITRYNY LUB NA STRONIE LUB ZA POŚREDNICTWEM USŁUG OŚWIADCZA, ŻE PRZECZYTAŁ, ZROZUMIAŁ I ZGADZA SIĘ NA NINIEJSZE WARUNKI. Jeśli akceptujesz lub zgadzasz się na niniejsze Warunki w imieniu firmy lub innego podmiotu prawnego, oświadczasz i gwarantujesz, że masz upoważnienie do związania tej firmy lub innego podmiotu prawnego niniejszymi Warunkami.

MODYFIKACJA

InstaGoGo zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do modyfikacji, zaprzestania lub zakończenia Witryny lub Usług lub do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym czasie i bez wcześniejszego powiadomienia. Jeśli zmodyfikujemy niniejsze Warunki, opublikujemy modyfikację w Witrynie lub powiadomimy Cię o zmianie. Zaktualizujemy również „Data ostatniej aktualizacji” na początku niniejszych Warunków. Dalsze uzyskiwanie dostępu do Witryny lub Usług lub korzystanie z nich po opublikowaniu przez nas modyfikacji w Witrynie lub po powiadomieniu Cię o zmianie oznacza, że zgadzasz się przestrzegać zmodyfikowanych Warunków. Jeśli zmodyfikowane Warunki są dla Ciebie nie do zaakceptowania, jedynym rozwiązaniem jest zaprzestanie korzystania z Witryny i Usług.

KWALIFIKOWALNOŚĆ

Witryna i usługi są przeznaczone wyłącznie dla osób, które ukończyły 13 lat. Jakikolwiek dostęp do Witryny lub Usług lub korzystanie z nich przez osoby poniżej 13 roku życia jest wyraźnie zabronione. Uzyskując dostęp do Witryny lub Usług lub korzystając z nich, oświadczasz i gwarantujesz, że masz co najmniej 13 lat. Jeśli masz mniej niż 18, ale powyżej 13 lat, możesz korzystać z Witryny i Usług tylko z udziałem rodzica lub opiekuna.

KORZYSTANIE Z INSTAGOGO

Witryna i usługi mogą być wykorzystywane do (i) rejestracji w usłudze i zarządzania subskrypcjami (ii) komunikacji z użytkownikami końcowymi (iii) kontaktowania się z InstaGoGo.

UŻYTKOWNICY KOŃCOWI

Dostęp do usług InstaGoGo dla użytkowników końcowych podlega Warunkom świadczenia usług. Oznacza to, że odpowiadasz za zapewnienie, że:

 1. InstaGoGo przez cały czas zachowuje własność swojej własności intelektualnej. Innymi słowy, nie udzielasz żadnych praw do naszej własności intelektualnej swoim użytkownikom końcowym.
 2. Nie oferujemy żadnych gwarancji ani gwarancji (bezpośrednich ani dorozumianych) użytkownikom końcowym
 3. Nie możesz twierdzić ani w inny sposób sugerować, że InstaGoGo oferuje jakiekolwiek gwarancje swoim użytkownikom końcowym lub że twój związek z InstaGoGo wykracza poza prawa do korzystania z naszych usług
 4. My (InstaGoGo) nie ponosimy odpowiedzialności wobec twoich użytkowników końcowych, ani bezpośrednio, ani pośrednio, i że twoje Warunki korzystania z usługi nie wpływają na nas w ten sposób

Odpowiadasz również za zapewnienie, że Twoi użytkownicy końcowi nie przesyłają nielegalnych informacji i nie wysyłają poufnych informacji, w tym (między innymi) informacji medycznych lub danych osobowych nieletnich.

Tam, gdzie jest to wymagane przez prawo, jesteś również odpowiedzialny za informowanie swoich użytkowników końcowych o tym, w jaki sposób korzystasz z InstaGoGo i zbieranie zgody w stosownych przypadkach.

SUBSKRYPCJE I WARUNKI PŁATNOŚCI

Ceny wyświetlane w Witrynie są podane w polskich złotych (PLN) i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Witryna może wyświetlać ceny produktów w innych walutach, ale rozumiesz i zgadzasz się, że te ceny inne niż PLN mają jedynie charakter informacyjny, a wszystkie płatności będą przetwarzane przez Ness Services sp. z o. o. w PLN.

W InstaGoGo, możesz zapłacić za swoje zakupy:

 • przelewem w systemie Przelewy24, PayPal
 • kartą płatniczą.

Subskrypcja rozpoczyna się natychmiast po przetworzeniu początkowej płatności. Subskrypcja będzie co miesiąc automatycznie odnawiana, dopóki Klient jej nie anuluje. Klient upoważnia Ness Services sp. z o. o. do zapisania metod płatności i comiesięcznego automatycznego pobierania opłat z ich użyciem tak długo, dopóki Klient nie anuluje subskrypcji. Ness Services sp. z o. o. będzie automatycznie pobierać te opłaty od Klienta według obowiązującej w danym momencie ceny za plan powiększonej o należne podatki (na przykład podatek VAT lub GST, jeśli podana cena jest ceną brutto). Opłata będzie pobierana co miesiąc, z chwilą odnowienia subskrypcji, dopóki Klient nie anuluje planu. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

Ness Services sp. z o. o. ma prawo zmienić cenę za plan z chwilą jego odnowienia na kolejny miesiąc; Klient zostanie powiadomiony o takiej zmianie i będzie mieć możliwość anulowania planu. Jeśli podczas miesięcznego okresu obowiązywania ulegnie zmianie stawka należnego podatku VAT lub GST (albo innych podatków i opłat ujętych w cenie), cena brutto za plan zostanie odpowiednio skorygowana z datą następnej należnej płatności.

Jeśli nie uda się pobrać opłaty z użyciem podstawowej metody płatności, Klient upoważnia Ness Services sp. z o. o. do użycia dowolnej innej metody płatności zdefiniowanej na koncie Klienta. Jeśli Klient nie podał dodatkowych metod płatności i nie uiści opłaty, lub jeśli nie uda się użyć żadnej z metod płatności zdefiniowanych na koncie, Ness Services sp. z o. o. ma prawo zawiesić subskrypcję Klienta.

WARUNKI ANULOWANIA

Klient może anulować subskrypcję w dowolnym momencie za pośrednictwem strony działu obsługi klienta. W przypadku anulowania w ciągu 14 dni od daty początkowego zamówienia przysługuje zwrot opłat w pełnej wysokości. Natomiast jeśli anulowanie nastąpi po upływie 14 dni, opłaty nie podlegają zwrotowi, a usługa będzie kontynuowana do końca okresu rozliczeniowego w danym miesiącu.

ZWROTY KOSZTÓW

Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny.

W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o odstąpieniu na formularzu udostępnionym mu przez Sprzedawcę, które może zostać wysłane pocztą na adres: Ness Services sp. z o.o. ul. Podole 60, 30-394 Kraków; może to także zrobić drogą elektroniczną za pomocą elektronicznego formularza odstąpienia od umowy przesłanego na adres mailowy sprzedawcy: support@instago.social

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu złożone po terminie, o którym mowa w §7 pkt. 1 nie wywołuje skutków prawnych.

Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu) jest przekazywany Kupującemu w formie papierowej (w dokumentacji dołączonej do przesyłki) oraz w formie elektronicznej (w załączniku do korespondencji elektronicznej potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji).

W przypadku złożenia przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznego formularza odstąpienia od umowy, Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy (na trwałym nośniku danych w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).

Koszt zwrotu ponosi Sprzedawca.

W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, zostaną przekazane na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.

Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa w § 7 pkt 9 Regulaminu zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. Sprzedawca w porozumieniu z Kupującym, może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Kupującego dodatkowych kosztów.

Sprzedawca oświadcza, że prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umów ujętych w art. 38 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 683).

Zawierając umowę Kupujący potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru.

REGULAMIN SERWISU INSTAGOGO – REKLAMACJE

Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady techniczne lub prawne, Kupujący może:

jeżeli jest konsumentem (w rozumieniu art. 22 1 § 1 Kodeksu cywilnego) – złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady,

jeżeli nie jest konsumentem – złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady.

Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

Sprzedawca informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Klienta będącego konsumentem, chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Załącznik nr 1 do Regulaminu https://docs.google.com/document/d/1nG4Gh9z_1hYkQleXJy2Etcbs2876QG0ejAkwloeYtQQ/edit 

PRYWATNOŚĆ

Zobacz Politykę prywatności InstaGoGo na stronie www, aby uzyskać informacje i powiadomienia dotyczące gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych przez InstaGoGo.

WŁASNOŚĆ

Witryna, usługi i zbiorowe treści są chronione prawem autorskim. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Witryna, Usługi i Zbiorcza zawartość, w tym wszystkie powiązane prawa własności intelektualnej, są wyłączną własnością InstaGoGo i jego licencjodawców. Użytkownik nie będzie usuwać, zmieniać ani zasłaniać żadnych praw autorskich, znaków towarowych, znaków usługowych ani innych informacji o prawach własności zawartych w Witrynie, Usługach lub Zbiorowych treściach lub do nich dołączonych.

INFORMACJE ZWROTNE

Zapraszamy i zachęcamy do przekazywania opinii, komentarzy i sugestii dotyczących ulepszeń Witryny lub Usług („Opinie”). Możesz przesłać opinię, wysyłając nam wiadomość e-mail na adres support@instago.social. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że przesyłając nam jakąkolwiek opinię, niniejszym udzielasz nam niewyłącznej, ogólnoświatowej, wieczystej, nieodwołalnej, w pełni opłaconej, wolnej od tantiem, sublicencjonowanej i zbywalnej licencji w ramach wszelkich praw własności intelektualnej posiadasz lub kontrolujesz używanie, kopiowanie, modyfikowanie, tworzenie prac pochodnych w oparciu o Opinie oraz wykorzystywanie ich w inny sposób w dowolnym celu.

OGÓLNE ZAKAZY

Zgadzasz się nie wykonywać żadnej z poniższych czynności:

 • Publikować, przesyłać dowolne Treści, które: (i) naruszają, przywłaszczają lub naruszają patent, prawa autorskie, znak towarowy, tajemnicę handlową, prawa osobiste lub inne prawa własności intelektualnej lub prawa do reklamy lub prywatności osoby trzeciej; (ii) narusza lub zachęca do jakichkolwiek zachowań, które naruszałyby jakiekolwiek obowiązujące prawo lub przepisy, lub które skutkowałyby odpowiedzialnością cywilną; (iii) są oszukańcze, fałszywe, wprowadzające w błąd lub wprowadzające w błąd; (iv) są zniesławiające, obsceniczne, pornograficzne, wulgarne lub obraźliwe; (v) promuje dyskryminację, bigoterię, rasizm, nienawiść, nękanie lub krzywdzenie jakiejkolwiek osoby lub grupy; (vi) zawierają groźby lub promują przemoc lub działania, które zagrażają jakiejkolwiek osobie lub podmiotowi; lub (vii) promuje nielegalne lub szkodliwe działania lub substancje.
 • Używać, wyświetlać, odzwierciedlać lub oprawiać Witrynę lub dowolny pojedynczy element w Witrynie lub Usługach, nazwę InstaGoGo, dowolny znak towarowy InstaGoGo, logo lub inne zastrzeżone informacje lub układ i projekt dowolnej strony lub formularza zawartego na stronie, bez InstaGoGo wyraźnej pisemnej zgody;
 • Dostęp, manipulowanie lub używanie niepublicznych obszarów Witryny, systemów komputerowych InstaGoGo lub technicznych systemów dostarczania dostawców InstaGoGo;
 • Próbować sondować, skanować lub testować podatność dowolnego systemu lub sieci InstaGoGo lub naruszać jakiekolwiek środki bezpieczeństwa lub uwierzytelniania;
 • Unikać, omijać, usuwać, dezaktywować, osłabiać, deszyfrować lub w inny sposób omijać wszelkie środki technologiczne wdrożone przez InstaGoGo lub któregokolwiek z dostawców InstaGoGo lub jakąkolwiek inną stronę trzecią (w tym innego użytkownika) w celu ochrony Witryny, Usług lub Zbiorowych Treści;
 • Próbować uzyskać dostęp do Witryny, Usług lub Treści zbiorowych lub pobierać Treść zbiorczą ze Strony lub Usług za pomocą dowolnego silnika, oprogramowania, narzędzia, agenta, urządzenia lub mechanizmu, inne niż oprogramowanie i / lub agenci wyszukiwania dostarczani przez InstaGoGo lub inne ogólnie dostępne przeglądarki internetowe stron trzecich;
 • Używać jakichkolwiek metatagów lub innego ukrytego tekstu lub metadanych wykorzystujących znak towarowy InstaGoGo, adres URL logo lub nazwę produktu bez wyraźnej pisemnej zgody InstaGoGo;
 • Korzystać z Witryny, Usług lub Zbiorowej zawartości w jakimkolwiek celu komercyjnym lub na rzecz osób trzecich lub w jakikolwiek sposób niedozwolony w niniejszych Warunkach;
 • Fałszować jakikolwiek nagłówek pakietu TCP / IP lub jakiejkolwiek części informacji nagłówka w wiadomościach e-mail lub postach grup dyskusyjnych ani w jakikolwiek sposób wykorzystywać Witryny, Usług lub Zbiorowej Treści do wysyłania zmienionych, zwodniczych lub fałszywych informacji identyfikujących źródło;
 • Podejmować próby odszyfrowania, dekompilacji, dezasemblacji lub inżynierii wstecznej dowolnego oprogramowania używanego do udostępniania Witryny, Usług lub Zbiorowej zawartości;
 • Zakłócać lub próbować przeszkadzać w dostępie dowolnego użytkownika, hosta lub sieci, w tym między innymi wysyłanie wirusa, przeciążanie, zalewanie, spamowanie lub bombardowanie Witryny lub Usług;
 • Zbierać ani przechowywać żadnych danych osobowych z Witryny lub Usług od innych użytkowników Witryny lub Usług bez ich wyraźnej zgody;
 • Podszywać się pod inne osoby lub fałszywie przedstawiać powiązania z jakąkolwiek osobą lub podmiotem;
 • Naruszać jakiekolwiek obowiązujące przepisy lub regulacje.

InstaGoGo będzie miał prawo do badania i ścigania naruszeń któregokolwiek z powyższych w najszerszym zakresie prawa. InstaGoGo może angażować i współpracować z organami ścigania w ściganiu użytkowników, którzy naruszają niniejsze Warunki. Przyjmujesz do wiadomości, że InstaGoGo nie ma obowiązku monitorowania Twojego dostępu do Witryny, Usług lub Zbiorowych Treści ani ich używania, ani przeglądania lub edycji jakichkolwiek Zbiorowych Treści, ale ma prawo to zrobić w celu prowadzenia Witryny i Usług, aby zapewnić przestrzeganie niniejszych Warunków lub przestrzeganie obowiązującego prawa, nakazu lub wymogu sądu, agencji administracyjnej lub innego organu rządowego. InstaGoGo zastrzega sobie prawo, w dowolnym momencie i bez wcześniejszego powiadomienia, do usunięcia lub zablokowania dostępu do wszelkich Zbiorowych Treści, które InstaGoGo, według własnego uznania, uzna za naruszające niniejsze Warunki lub w inny sposób szkodliwe dla Witryny lub Usług.

POLITYKA PRAW AUTORSKICH

InstaGoGo szanuje prawa autorskie i oczekuje tego samego od swoich użytkowników. Polityka InstaGoGo polega na wypowiedzeniu w odpowiednich okolicznościach Użytkowników lub innych właścicieli kont, którzy wielokrotnie naruszają lub uważa się, że wielokrotnie naruszają prawa właścicieli praw autorskich.

LINKI

Witryna lub Usługi mogą zawierać łącza do witryn internetowych lub zasobów stron trzecich. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że InstaGoGo nie ponosi odpowiedzialności za: (i) dostępność lub dokładność takich witryn lub zasobów; lub (ii) treści, produktów lub usług w takich witrynach internetowych lub zasobach lub z nich dostępnych. Linki do takich witryn lub zasobów nie oznaczają poparcia przez InstaGoGo takich witryn lub zasobów ani treści, produktów lub usług dostępnych w takich witrynach lub zasobach. Użytkownik przyjmuje do wiadomości wyłączną odpowiedzialność i wszelkie ryzyko wynikające z korzystania z takich witryn internetowych lub zasobów lub treści, produktów lub usług znajdujących się w takich witrynach lub zasobach lub z nich dostępnych.

WYPOWIEDZENIE I LIKWIDACJA KONTA

Jeśli naruszysz którykolwiek z niniejszych Warunków, InstaGoGo będzie miał prawo do zawieszenia lub wyłączenia Twojego Konta lub wypowiedzenia niniejszych Warunków, według własnego uznania i bez wcześniejszego powiadomienia. InstaGoGo zastrzega sobie prawo do cofnięcia dostępu i korzystania z Witryny, Usług i Zbiorowych treści w dowolnym momencie, z podaniem lub bez podania przyczyny. W przypadku, gdy InstaGoGo rozwiąże niniejsze Warunki z powodu naruszenia przez Ciebie, pozostaniesz odpowiedzialny za wszystkie kwoty należne w ramach niniejszej Umowy. Możesz anulować swoje konto w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość e-mail na adres support@instago.social lub korzystając z łącza anulowania na pulpicie nawigacyjnym InstaGoGo.

W przypadku wypowiedzenia InstaGoGo nie zwróci żadnej z przedpłaconych opłat. Takie zakończenie świadczenia Usług spowoduje dezaktywację lub usunięcie konta lub dostępu do konta, a także konfiskatę i zrzeczenie się wszystkich treści na koncie. InstaGoGo zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług każdemu z dowolnego powodu w dowolnym momencie.

ZASTRZEŻENIA

WITRYNA, USŁUGI I ZBIORCZA ZAWARTOŚĆ SĄ DOSTARCZANE „TAKIE, JAKIE SĄ”, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH. BEZ OGRANICZENIA POWYŻSZEGO, InstaGoGo WYRAŹNIE WYŁĄCZA WSZELKIE GWARANCJE WARTOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, CICHEJ PRZYJEMNOŚCI LUB NIENARUSZANIA PRAW, ORAZ ŻADNYCH GWARANCJI WYNIKAJĄCYCH Z OBSŁUGI LUB KORZYSTANIA Z HANDLU. InstaGoGo NIE DAJE GWARANCJI, ŻE STRONA, USŁUGI LUB ZBIORCZA ZAWARTOŚĆ SPEŁNIA TWOJE WYMAGANIA LUB BĘDZIE DOSTĘPNA W NIEPRZERWANY, BEZPIECZNYM LUB BEZBŁĘDNYM PODSTAWIE. InstaGoGo NIE UDZIELA ŻADNEJ GWARANCJI DOTYCZĄCEJ JAKOŚCI JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW, USŁUG ANI ZBIORCZEJ TREŚCI ZAKUPIONEJ LUB OTRZYMANEJ ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY LUB USŁUG ANI DOKŁADNOŚCI, TERMINOWOŚCI, PRAWDZIWOŚCI, KOMPLETNOŚCI LUB NIEZAWODNOŚCI UZYSKANYCH ZA POŚREDNICTWEM TREŚCI.

ŻADNE PORADY ANI INFORMACJE, ZARÓWNO USTNE CZY PISEMNE, OTRZYMANE Z InstaGoGo CZY ZA POŚREDNICTWEM WITRYNY, USŁUG CZY ZBIORCZEJ TREŚCI, NIE STANOWI ŻADNEJ GWARANCJI, KTÓREJ NIE UDZIELONO W WYRAŹNYM MIEJSCU.

UŻYTKOWNIK JEST WYŁĄCZNIE ODPOWIEDZIALNY ZA WSZYSTKIE SWOJE KOMUNIKACJE I INTERAKCJE Z INNYMI UŻYTKOWNIKAMI WITRYNY I USŁUG ORAZ Z INNYMI OSOBAMI, Z KTÓRYMI SIĘ KORZYSTA Z WITRYNY LUB USŁUG. UŻYTKOWNIK ZROZUMIE, ŻE InstaGoGo NIE PRZEGLĄDA ANI NIE PYTA O TŁO ŻADNYCH UŻYTKOWNIKÓW WITRYNY LUB USŁUG, ANI NIE PODEJMUJE PRÓB WERYFIKACJI OŚWIADCZEŃ UŻYTKOWNIKÓW WITRYNY LUB USŁUG. InstaGoGo NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI DOTYCZĄCYCH POSTĘPOWANIA UŻYTKOWNIKÓW WITRYNY LUB USŁUG ANI ICH KOMPATYBILNOŚCI Z AKTUALNYMI LUB PRZYSZŁYMI UŻYTKOWNIKAMI STRONY LUB USŁUG. ZGADZASZ SIĘ NA PODEJMOWANIE ROZSĄDNYCH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI WE WSZYSTKICH KOMUNIKACJACH I INTERAKCJACH Z INNYMI UŻYTKOWNIKAMI WITRYNY I USŁUG ORAZ Z INNYMI OSOBAMI, Z KTÓRYMI KOMUNIKUJESZ SIĘ LUB W INTERAKCIE W WYNIKU KORZYSTANIA Z WITRYNY LUB USŁUG, W SZCZEGÓLNOŚCI JEŚLI POSTANOWISZ SPOTKAĆ SIĘ W TRYBIE OFFLINE OSOBA.

INFORMACJE O PRAWACH WŁASNOŚCI

Wszystkie znaki towarowe, znaki usługowe, logo, nazwy handlowe i wszelkie inne zastrzeżone oznaczenia InstaGoGo użyte w niniejszym dokumencie są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi InstaGoGo. Wszelkie inne znaki towarowe, znaki usługowe, logo, nazwy handlowe i wszelkie inne zastrzeżone oznaczenia są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich stron.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsze Warunki stanowią całość i wyłączne porozumienie między InstaGoGo a Tobą w odniesieniu do Witryny, Usług i Zbiorowej treści, a niniejsze Warunki zastępują i zastępują wszelkie wcześniejsze ustne lub pisemne porozumienia lub umowy między InstaGoGo a Tobą dotyczące Strony, Usług i Zbioru Zadowolony.

POWIADOMIENIA

Wszelkie powiadomienia lub inne komunikaty dozwolone lub wymagane na mocy niniejszej Umowy, w tym te dotyczące modyfikacji niniejszych Warunków, będą miały formę pisemną i zostaną przekazane przez InstaGoGo: (i) pocztą elektroniczną (w każdym przypadku na podany przez Ciebie adres); lub (ii) zamieszczając na Stronie. W przypadku powiadomień przesyłanych pocztą elektroniczną za datę otrzymania uważa się datę przesłania takiego powiadomienia.

KONTAKT Z INSTAGOGO

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych Warunków, skontaktuj się z InstaGoGo pod adresem:

Ness Services Sp. z o. o. ,

Podole 60,

30-394 Kraków,

Polska

support@instago.social

Ok...

ale jak to działa?

01.

zarejestruj się w

INSTAGOGO BEZ PODAWANIA HASŁA

02.

Odbierz bezpłatnie

5 komentarzy

03.

komentuj posty

innych użytkowników

04.

otrzymuj komentarze

ciesz się aktywnością na swoim profilu